Du er her: Heltberg  /  Fremtidens skole – Karakterfri og studietid

Fremtidens skole – Karakterfri og studietid

Karakterfri og studietid?

En uttalt utfordring i dagens skole er hvordan en del av elevene hopper fra fag til fag og fra prøve til prøve, med stort fokus på karakterer og prestasjon. Dagens skole er fylt med teori og fag som er fullstendig avskilt fra hverandre. Samfunnet har endret seg de siste århundrene, men hva med skolen nå og hva med fremtidens skole?

Victoria Billington Sellevoll (t.h.) er lektor ved Heltberg Private Gymnas i Drammen, og forteller om hvordan de arbeider for å skape en fremtidsrettet skole, tilpasset dagens samfunn og elever.

– Et problem er at resultatene elevene jakter på handler om ett enkelt tall, ikke læringsutbytte, erfaring eller utvikling. På vår skole løste vi dette ved å fjerne tallet!

Lærere Victoria Sellevoll. Foto.

Er fremtidens skole karakterfri?

Det lyder selvmotsigende, men ved Heltberg Private Gymnas i Drammen har de funnet en metode som fungerer.

– Vi kan godt kalle det karakterfri skole, med det er ikke helt riktig. Vi er som alle andre skoler pålagt å gi elevene karakterer i alle fag både til første og andre termin, men ikke underveis. Hos oss arbeider vi med vurdering for læring i form av tilbakemeldinger og underveisvurderinger med fokus på hva eleven kan og hva eleven må jobbe videre med. Resultatet vi har sett er elever med senkede skuldre. I stedet for å spørre hverandre «Hvilken karakter fikk du?», et spørsmål som krever et kort svar i form av ett tall og en rangering mellom 1 og 6, spør elevene hverandre «Hvilken tilbakemelding fikk du?», et spørsmål som åpner for refleksjon: «Jeg må jobbe med struktur, hva med deg?», sier Sellevoll.

Karakterfri vurdering

– Jeg har for eksempel en elev som er knallgod i fransk muntlig. På vår skole får elevene også velde vurderingsform, så selv om fransk har en samlet muntlig og skriftlig karakter kan de ofte velge hva de ønsker å få vurdering på underveis. Da vi fortsatt brukte karakterer valgte eleven alltid muntlig, da gikk det jo best. Første gang jeg introduserte karakterfri vurdering sa eleven: «Da har det jo ikke noe å si hva jeg velger, da bør jeg jo øve på skriftlig». Og med det var læringsutbytte plutselig i fokus! Mange stiller spørsmålet: Men hvordan vet elevene hvordan de ligger an? Her er svaret at det gjelder å ha tett dialog med eleven.

Eleven skal ikke få en hemmelig karakter i julegave. Den skal være velbegrunnet og satt sammen med eleven, sier Victoria.

Elever samarbeider på fremtidens skole. Foto.

Skolehverdagen på fremtidens skole

For elevene på Heltberg består skolehverdagen i stor grad av studietid. For eksempel har Sellevolls norskelever 60 minutter sammen med henne i klasserommet pr. uke, resten er lagt i studietid-potten. I studietiden kan elevene jobbe med de fagene de trenger og ønsker, i arbeidsrom sammen med elever fra ulike trinn eller med lærere som veiledere. På den måten er lærerne tett på elevene og elever som ønsker stor grad av veiledning kan få det.

Elever som vil jobbe i fred, kan gjøre det. Sellevoll sier at de også opplever at studietiden, i langt større grad enn tradisjonell klasseromsundervisning, åpner for uformell samtale. Den skaper også et tettere bånd mellom elev og lærer, elevene blir sett, og at de som lærere har større mulighet for å bli kjent med elevene. I tillegg får læreren bedre mulighet til å plukke opp usikkerhet og konflikt.

Samarbeid mellom elever

– Fremtidens samfunn krever større grad av samarbeid. Fremtidens skole bør forberede elevene på det. I studietiden hos oss jobber elevene ofte sammen. De oppsøker de ressursene de trenger, og blir vant til å finne ut av hvordan de skal løse ulike typer oppgaver. De er også flinke til å bruke hverandre som ressurs. For en uke siden i min veiledningstid strevde en elev med en matteoppgave. Mattelæreren var opptatt med andre elever og jeg som språklærer var til lite hjelp. Jeg spurte om ikke eleven ville høre med en i Vg2 for å få hjelp til oppgaven– jo, det kunne han. Jeg pekte ut en elev jeg visste hadde hatt faget i fjor og de to guttene, som ikke hadde snakket sammen før, satt og løste matteoppgaver.

Mer jobb for læreren?

Betyr dette mer jobb for læreren? Sellevoll mener at det ikke gjør det, men i at det handler om et nytt syn på læring, en omstrukturering av hele skolehverdagen, og timeplanen. Det som kreves er selvstendige elever, og at det er noe alle elever kan og bør lære seg.

Ruster eleven for fremtidig arbeidsliv

Elevene på Heltberg Private Gymnas bruker 45 minutter hver mandag morgen til å planlegge uken. De må planlegge studietiden ut fra de oppgavene som spesifikt skal gjennomføres den aktuelle uken og langsiktige oppgaver.

Hun forteller at nye førsteklassinger i Vg1 ved skolestart kan oppleve det som utfordrende. De ønsket lærerne skulle lage en liste over alle oppgaver og lekser. – Jeg forklarte at sånn fungerer det ikke i arbeidslivet. Oppgavene mine ligger på mail, på gule post-it lapper, på utdanningsdirektoratets websider, på års-hjulet for skolen og i lufta mellom meg og kolleger. Det er min oppgave å samle oppgavene, og planlegge hvordan jeg skal få gjort alt. På samme måte skal elevene lære å planlegge sin uke.

Heltberg Private Gymnas er en av Norges beste videregående skoler

Heltberg Private Gymnas benytter flere metoder på veien mot å skape fremtidens skole. Karakterfri i form av underveisvurderinger med fokus på hva eleven kan og hva elev bør jobbe videre med fremfor tallkarakterer, studietid med ansvar for å strukturere sin egen skolehverdag og økt fokus på relasjonen mellom lærer og elev er noen av disse. Skolen har kommet langt. Både Udirs skolebidragsindikator og elevundersøkelsen viser at skolen er en av Norges beste videregående skoler.