Chat with us, powered by LiveChat

Heltberg barne- og ungdomsskole – inntaksreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-1. Reglementet er godkjent av styret 28.11.2017.

§ 1     Inntaksreglement

Inntak av elever til Heltberg barne- og ungdomsskole skal skje i henhold til de enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

§ 2     Elevinntak

Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår, innenfor skolens godkjente elevplasser.

Heltberg barne- og ungdomsskole har hele landet som inntaksområde jfr. privatskoleloven § 3-1.

Ved kapasitetsproblemer skal elevinntaket prioriteres etter følgende kriterier:

  1. Søkere som har søsken ved skolen.
  2. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer.
  3. Søkere der foresatte er medlem av foreldreforeningen ”Drammen Montessoriforening”.
  4. Søknadsdato.

Det er også mulig å søke skoleplass fremover i tid. Har du et barn som skal begynne på skolen skoleåret 2019/2020 eller 2020/2021 er det også mulig å søke skoleplass innen 1. desember.

Ved over 60% andel av det ene kjønn, kan skolen velge å prioritere det motsatte kjønn.

Melding om inntak til skolen skal sendes til hjemkommunen til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

§ 3     Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Søknadsfrist er 1. mars for kommende skoleår, med kunngjøring om inntak av elever 1. april. Etter denne dato, praktiserer skolen løpende inntak. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. Inntaket stanses 30. september.

§ 4     Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. Eventuell videre klageprosess gjennomføres som omtalt i forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, med Fylkesmannen som endelig klageinstans. En klage på vedtak om inntak kan imidlertid fremmes direkte til Fylkesmannen.

Klageinstans er Fylkesmannen i Buskerud.

§ 5     Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med vedtekter og skolens vedtekter.

Elever som går på skolen vil få opptak til neste skoleår, forutsatt at skolepengene er innbetalt.