Heltberg barne- og ungdomsskole har et SFO-tilbud som er i tråd med både Maria Montessoris prinsipper om et helhetlig skoletilbud, og gjeldende regler og målsetninger for skolefritidsordningen.

”Skolen skal være et sted der elevene lever og arbeider sammen med andre, og der en viktig del av elevenes sosiale og moralske utvikling i samhandling med andre finner sted. (..) Montessoripedagogikk bygger på kontinuitet i barnas utvikling (...) og har ført til en lenger og mer helhetlig oppholdstid der måltider, praktisk arbeid og læring er integrert” (Læreplan for Montessoriskolen, 2013).

”Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn” (Utdanningsdirektoratet, 2015).

SFO tilbys alle barn på 1. - 4. trinn. I tillegg kan barn på 5.-7. trinn med særskilte behov, tilbys plass. Tilbudet skal sikre et trygt, helhetlig og sammenhengende oppvekstmiljø, med utgangspunkt i barnas behov.

Organisering
På Heltberg barne- og ungdomsskole får barna muligheten til å jobbe med montessori­materiell utover ordinær skoletid. Det vil også tilbys aktiviteter ute i skolegården der det legges vekt på fri lek og utfoldelse. Avhengig av årstid, vil SFO kunne tilby ulike aktiviteter. Det serveres et enkelt måltid i løpet av SFO-tiden.

Åpningstider

SFO er åpent fra kl. 08.00 og frem til skolestart, og fra skoletidens slutt til kl. 16.30. Behov ut over dette, kan avklares med skolen før skoleårets start. SFO er dessuten åpent i høstferien, vinterferien og uken etter skoleslutt i juni. Åpningstider i feriene er kl. 08.00-16.00.

Priser og oppsigelsesfrister
Vi tilbyr kun heltidsplasser på SFO, og prisen for en SFO-plass er satt til kr 1120,- per måned. SFO betales 11 måneder per år (ingen betaling i juli). Endringer i satsene for SFO skal meldes minimum to måneder i forkant. For august 2018 betales fra avtalt startdato.

Dersom en familie har flere barn på SFO, innvilges søsken­moderasjon. Moderasjonen er 30 prosent for det andre barnet og 50 prosent fra og med det tredje barnet.

Oppsigelse av plass må skje skriftlig til skolens administrasjon, og oppsigelsestiden er 2 måneder ved oppsigelse av plass. Ved endring av oppholdstid er det 1 måneds frist.