Chat with us, powered by LiveChat

Det fysiske miljøet

Montessoripedagogikken legger stor vekt på det fysiske miljøet læring finner sted innenfor. Det fysiske miljøet skal stimulere og motivere til læring, og det er derfor viktig at rommene elevene beveger deg i er tilpassa deres behov for både faglig og sosial læring. Det fysiske miljøet endres i tråd med at elevenes behov endrer seg, så elevene har derfor en stor påvirkningskraft på hvordan de ønsker at skolen sin skal være. Vi ønsker at elevene har et eierforhold til skolen sin, og at skolen er et sted de ønsker å tilbringe sin tid.

Heltberg barne- og ungdomsskole holder til i historiske lokaler sentralt på Strømsø (gamle Strømsø videregående/Handelsgym). Lokalene er delt i tre, der hver gruppe har undervisningsrom og kjøkken tilpassa behovene til de ulike gruppene. Kroppsøving foregår i gymsalen på gamle Strømsø ungdomsskole, fem minutters gange fra skolen vår.

Arbeidsredskap

På Heltberg barne- og ungdomsskole benytter vi montessorimateriell, i-pad, bøker og samarbeid som arbeidsredskap for læring.

Montessorimateriell og –aktiviteter hjelper barns utvikling og læring ved at det åpner for fri forsking og oppdagelse. Montessorimateriellet fungerer som en lærer i seg selv, da det har en innebygd feilkontroll. Feilkontrollen gjør at barna selv kan finne svaret, i stedet for at det må spørre en annen for å finne ut hva som er “riktig”. Denne måten å jobbe på gjør at barna får trent seg på å tenke logisk og finne plausible forklaringer på hvorfor løsningsmetode A fungerer bedre enn B osv. Dette er bra for barns selvfølelse, og kan gi dem tillit til at de kan klare ulike oppgaver bare de bruker nok tid og får konsentrert seg godt om den. Montessorimateriellets styrker er altså at det skaper selvstendige elever som får tillit til egne avgjørelser, og at elevene får forske i sitt eget tempo.

Vi bruker i-pad som læringsverktøy, fordi vi mener den er et verktøy for fremtiden. I-paden kan bistå elever i alt fra den første leseopplæringa, til å lage kompliserte sammensatte tekster og til å dokumentere sitt eget arbeid. I-paden er dermed et verktøy for å lære fag, samtidig som det er et verktøy for å lære planlegging og struktur. På en montessoriskole er det avgjørende at elevene lærer og mestrer planlegging av sin egen læringsprosess.

Disse verktøyene suppleres av mer tradisjonelle arbeidsformer som individuelle studier ved hjelp av bøker, og å lære av og med andre gjennom samarbeid.

Til sammen skaper disse verktøyene en sammensatt, kreativ og utviklende læringsprosess.

Forventninger

På Heltberg barne- og ungdomsskole har vi høye forventninger til våre elever. Vi forventer at alle elever møter tidsnok på skolen hver dag, at arbeider blir levert til angitt frist og at elever og foreldre gir beskjed så fort noe oppleves som bra eller om noe er ugreit. Fra skolens side kan elevene forvente å møte engasjerte lærere som gir det lille ekstra, som alltid streber etter å finne gode løsninger, og som har høy faglig kompetanse.

Planer og dokumenter – en trygghet

Heltberg barne- og ungdomsskole er bundet til å følge Opplæringslova og Læreplan for montessoriskoler. Etter 10. trinn skal elevene ha kompetanse på lik linje med elever i offentlig skole, og derfor er det vårt mandat å gi elevene den opplæringa som er nødvendig for å klare seg godt i videregående skole.

I tillegg til å jobbe i tråd med offentlige planer, jobber vi aktivt for en selvstendiggjøring av elevene. Hos oss skal hver elev oppleve å bli tatt på alvor, å ta seg selv på alvor, å lære å fungere i ulike kontekster og ta ansvar for egen læring – samtidig som det får mye individuell veiledning. Dette kontrolleres av det forberedte miljøet og av elevens planlegging og dokumentasjon. Det er organiseringen og innholdet som er annerledes enn i offentlig skole, ikke måloppnåelsen.

For å kunne bli et selvstendig individ, er det avgjørende å mestre lesing og skriving. Vi har derfor begynt å utarbeide en strategiplan for kartlegging og oppfølging av elevenes lese- og skrivekompetanse. Planen legges ut her om kort tid.