Du er her: Heltberg  /  Barne- og Ungdomsskoler  /  Heltberg barne- og ungdomsskole Drammen  /  Inntaksreglement Heltberg barne- og ungdomsskole

Inntaksreglement Heltberg barne- og ungdomsskole

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-1. Godkjent i skolestyremøte 12.11.2019.

  • 1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Heltberg barne- og ungdomsskole skal skje i henhold til de enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

  • 2      Elevinntak

Heltberg ungdomsskole har hele landet som inntaksområde jfr. privatskoleloven § 3-1.

Ved oversøkning skal elevinntaket prioriteres etter følgende kriterier:

  1. Søkere som har søsken ved skolen.
  2. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer.
  3. Elever til 1. klassetrinn.
  4. Elever til 8. klassetrinn
  5. Ved innsøking til 9. og 10. trinn vektlegges elevens karaktergjennomsnitt, adferd/orden og fravær.

Ved over 60% andel av det ene kjønn, kan skolen velge å prioritere det motsatte kjønn.

Det gis 25% søskenrabatt på skolepengene, det gis ikke søskenrabatt på SFO eller matpenger.

Foresatte må gjennomføre kurs i Montessoripedagogikken etter at tilbud er gitt om skoleplass, men før kontrakt kan signeres.

Foresatte blir automatisk medlem av Drammen Montessoriforening etter at kontrakt er signert.

Drammen Montessoriforening har som formål å støtte opp om driften av Heltberg barne- og ungdomsskole og sikre skolens eksistens. Foreningens formål er å iverksette aktiviteter som dugnader, innsamlinger mm som skaffer midler eller utstyr som skolen har behov for. Foreningen drives av aktive foresatte som søker å danne nettverk av bidragsytere til skolens aktiviteter. Eksempler på bidrag til skolen kan være betale deler av skoleturer, innkjøp av læremidler og utstyr eller bidra med midler om skolen skulle komme i en vanskelig økonomisk situasjon.

Melding om inntak til skolen skal sendes til hjemkommunen til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

  • 3     Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Søknadsfrist er 1. desember for kommende skoleår, med kunngjøring om inntak av elever innen 1. februar. Etter denne dato, praktiserer skolen løpende inntak. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. Inntaket stanses 30. september.

  • 4 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. Eventuell videre klageprosess gjennomføres som omtalt i forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, med Fylkesmannen som endelig klageinstans. En klage på vedtak om inntak kan imidlertid fremmes direkte til Fylkesmannen.

Klageinstans er Fylkesmannen i Buskerud.

  • 5 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med vedtekter og skolens vedtekter.

Elever som går på skolen vil få opptak til neste skoleår, forutsatt at skolepengene er innbetalt.