Informasjon om skolen Heltberg barne- og ungdomsskole i Drammen.

Heltberg barne- og ungdomsskole åpnet høsten 2016, og har på kort tid etablert seg som en skole hvor elevene trives. Hos oss får du som elev mulighet til å utvikle dine ferdigheter og oppnå dine mål. Vi jobber sammen som et team mot felles mål.

Høsten 2020 flytter skolen til Landfalløya, der Heltberg Private Gymnas og Akademiet Videregående skole holder til. Det vil bli et nært samarbeid med disse skolene der elever fra ungdomstrinnet vil få mulighet til å "forsere" og følge fag på videregående skole.

Realfagsskole

Heltberg barne- og ungdomsskole er en realfagsskole hvor hovedfokus er på realfagene. Realfagene er integrert i alle skolens fag med mål om å forberede elevene best mulig til videregående skole.

At Heltberg er en realfagskole betyr at du har mulighet til å gå raskere frem og jobbe på et høyere faglig nivå når du er klar for det. Det er elevgrupper med interesse for fordypning og mestring i realfag som matematikk, programmering og teknologi.

Aktiv skolehverdag for deg som vil litt mer

Heltberg barne- og ungdomsskole er skolen for deg som vil litt mer! Heltberg er en realfagsskole med en aktiv skolehverdag som innebærer høye forventninger til hver enkelt elev. Hos oss har vi fokus på realfag, aktivitet gjennom idrett og uteskole, og at hver elev skal nå sine mål.

To elever som arbeider på iPad. Foto.

Faglig motiverte elever

Som elev hos oss bør du har stor faglig motivasjon og høye faglige mål. Vi arbeider sammen med deg for at du skal nå dine målsetninger og legger til rette for at du skal forstå hva du skal lære og hvordan du skal lære. Du skal setter dine mål og arbeide målbevisst med egen læring. Vi er en realfagsskole og arbeider spesielt med hovedfokus på matematikk, programmering, forskning og teknologi.

Gutt som hopper på et fjell. Foto.

Læring gjennom aktivitet

På Heltberg lærer vi gjennom aktivitet, utforskning – prøving og feiling. Vi mener at aktivitet fremmer læring er derfor mye ute og vi bruker naturen som læringsarena. Våre elever lærer for eksempel å overnatte under åpen himmel og lage mat ute hele året.

Skolehverdagen har et høyt aktivitetsnivå med idrett og uteskole hele året.

Elev med reagensglass. Foto.

Konsentrert faglig arbeid

Heltberg barne- og ungdomsskole bringer også sammen det beste fra tradisjonell pedagogikk og Montessoripedagogikk.

Timeplanen i alle gruppene består av lange økter hvor du får du mulighet til å jobbe konsentrert med fag på ditt nivå over tid. I disse øktene vil det alltid være lærere tilgjengelig, som kan gi deg individuell veiledning på det du trenger. Verktøy som brukes i læringen er Montessorimateriell, iPad, bøker og samarbeid.

En gruppe lærere i trappen på skolen. Foto.

Forventninger

På Heltberg barne- og ungdomsskole har vi høye forventninger til våre elever.

Vi forventer at alle elever møter tidsnok på skolen hver dag, at arbeider blir levert til angitt frist og at elever og foreldre gir beskjed så fort noe oppleves som bra eller om noe er ugreit.

Fra skolens side kan elevene forvente å møte engasjerte lærere som gir det lille ekstra, som alltid streber etter å finne gode løsninger og som har høy faglig kompetanse.

Slik søker du skoleplass

Du kan søke skoleplass på Heltberg- barne og ungdomsskole. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser.
Ved oversøking, gjøres inntak etter skolens inntaksreglement.

Det er også mulig å søke skoleplass fremover i tid. Har du et barn som skal begynne på skolen skoleåret 2020/2021 eller 2021/2022 er det også mulig å søke skoleplass innen 1. mars.

 De som ikke har fått plass får tilbud om å stå på venteliste.

Montessorimiljø på Heltberg barne- og ungdomsskole. Elever jobber ved lav benk og på stort teppe på gulvet. Foto.

Det fysiske miljøet

Montessoripedagogikken legger stor vekt på det fysiske miljøet læring finner sted innenfor. Det fysiske miljøet skal stimulere og motivere til læring,  rommene elevene beveger seg i er tilpasset deres behov for både faglig og sosial læring. Det fysiske miljøet endres i tråd med at elevenes behov endrer seg, så elevene har derfor en stor påvirkningskraft på hvordan de ønsker at skolen sin skal være. Vi ønsker at elevene har et eierforhold til skolen sin, og at skolen er et sted de ønsker å tilbringe sin tid.

Elever som jobber på iPad rundt et bord. Foto.

Aldersblanding

Hos oss foregår undervisningen i aldersblandete grupper slik at det er helt naturlig å jobbe sammen elever som er både eldre og yngre enn deg. Du lærer å samarbeide om oppgaver i grupper og arbeide fokusert på egen hånd.

Timeplanen i alle gruppene består av lange økter hvor du får du mulighet til å jobbe konsentrert med fag på ditt nivå over tid.

Arbeidsredskap

På Heltberg barne- og ungdomsskole benytter vi Montessorimateriell, iPad, bøker og samarbeid som arbeidsredskap for læring.

Montessorimateriell og –aktiviteter hjelper elevenes utvikling og læring ved at det åpner for fri forsking og oppdagelse. Montessorimateriellet fungerer som en lærer i seg selv, da det har en innebygd feilkontroll. Feilkontrollen gjør at elevene selv kan finne svaret, i stedet for at det må spørre en annen for å finne ut hva som er “riktig”. Denne måten å jobbe på gjør at elevene får trent seg på å tenke logisk og finne plausible forklaringer på hvorfor løsningsmetode A fungerer bedre enn B osv.

Dette gir tillit til at de kan klare ulike oppgaver bare de bruker nok tid og får konsentrert seg godt om den.

Elev som jobber på iPad. Foto.
Montessorimaterill. Regansrør med fargede kuler. Foto.

Montessorimateriellets styrker er altså at det skaper selvstendige elever som får tillit til egne avgjørelser, og at elevene får forske i sitt eget tempo.

Vi bruker i-pad som læringsverktøy, fordi vi mener den er et verktøy for fremtiden. I-paden kan bistå elever i alt fra den første leseopplæringa, til å lage kompliserte sammensatte tekster og til å dokumentere sitt eget arbeid. I-paden er dermed et verktøy for å lære fag, samtidig som det er et verktøy for å lære planlegging og struktur. På en Montessoriskole er det avgjørende at elevene lærer og mestrer planlegging av sin egen læringsprosess.

Disse verktøyene suppleres av mer tradisjonelle arbeidsformer som individuelle studier ved hjelp av bøker, og å lære av og med andre gjennom samarbeid.

Til sammen skaper disse verktøyene en sammensatt, kreativ og utviklende læringsprosess.

Opplæringslova og Læreplan for Montessoriskoler

Heltberg barne- og ungdomsskole er bundet til å følge Opplæringslova og Læreplan for Montessoriskoler. Etter 10. trinn skal elevene ha kompetanse på lik linje med elever i offentlig skole, og derfor er det vårt mandat å gi elevene den opplæringa som er nødvendig for å klare seg godt i videregående skole.

I tillegg til å jobbe i tråd med offentlige planer, jobber vi aktivt for en selvstendiggjøring av elevene. Hos oss skal hver elev oppleve å bli tatt på alvor, å ta seg selv på alvor, å lære å fungere i ulike kontekster og ta ansvar for egen læring – samtidig som det får mye individuell veiledning. Dette kontrolleres av det forberedte miljøet og av elevens planlegging og dokumentasjon. Det er organiseringen og innholdet som er annerledes enn i offentlig skole, ikke måloppnåelsen.

Vil du vite mer om skolen Heltberg barne- og ungdomsskole, treffe oss og ta en titt? 

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Tordenskioldsgate 63, 3044 Drammen
Tordenskioldsgate 63, 3044 Drammen