Du er her: Heltberg  /  Barne- og Ungdomsskoler  /  Heltberg barne- og ungdomsskole Drammen  /  Praktisk info

Slik søker du skoleplass

Du kan søke skoleplass på Heltberg barne- og ungdomsskole. Skolen kan ta inn søkere så lenge vi har ledige plasser.
Ved oversøking gjøres inntak etter skolens inntaksreglement.

Det er også mulig å søke skoleplass fremover i tid. Har du et barn som skal begynne på skolen skoleåret 2021/2022 er det også mulig å søke skoleplass allerede nå.

De som ikke har fått plass får tilbud om å stå på venteliste.

Høsten 2020 flytter skolen til Landfalløya, der Heltberg Private Gymnas og Akademiet Videregående Skole holder til.

Skolepenger

Gruppe 1: 1.trinn til og med 4. trinn 1700,- pr. måned.

I tillegg kommer lunsj 300,- pr. måned.

SFO: 2000,- for SFO pr. måned.

Gruppe 2 og 3: 5. til og med 7. trinn og 8. til og med 10. trinn 2250,-

I tillegg kommer lunsj 300,- pr måned.

Skolepenger justerer hvert år etter konsumprisindeksen.

Skolefritidsordningen SFO

Heltberg barne- og ungdomsskole har et SFO-tilbud som er i tråd med både Maria Montessoris prinsipper om et helhetlig skoletilbud, og gjeldende regler og målsetninger for skolefritidsordningen.

”Skolen skal være et sted der elevene lever og arbeider sammen med andre, og der en viktig del av elevenes sosiale og moralske utvikling i samhandling med andre finner sted. (..) Montessoripedagogikk bygger på kontinuitet i barnas utvikling (...) og har ført til en lenger og mer helhetlig oppholdstid der måltider, praktisk arbeid og læring er integrert” (Læreplan for Montessoriskolen, 2013).

”Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn” (Utdanningsdirektoratet, 2015).

SFO tilbys alle barn på 1. - 4. trinn. I tillegg kan barn på 5.-7. trinn med særskilte behov, tilbys plass. Tilbudet skal sikre et trygt, helhetlig og sammenhengende oppvekstmiljø, med utgangspunkt i barnas behov.

Organisering

På Heltberg barne- og ungdomsskole får barna muligheten til å jobbe med Montessori­materiell utover ordinær skoletid. Det vil også tilbys aktiviteter ute i skolegården der det legges vekt på fri lek og utfoldelse. Avhengig av årstid, vil SFO kunne tilby ulike aktiviteter. Det serveres et enkelt måltid i løpet av SFO-tiden.

Åpningstider

SFO er åpent fra kl. 07.30 og frem til skolestart, og fra skoletidens slutt til kl. 16.30. Behov ut over dette, kan avklares med skolen før skoleårets start. SFO holder stengt i hele juli og halve august, samt stengt i romjul og påskeuken. SFO holder åpent i høst og vinterferie etter påmelding. Åpningstider i feriene er kl. 08.00-16.00.

Skole-hjem samarbeid

For å skape en optimal utdanning for elevene på Heltberg barne- og ungdomsskole er vi avhengige av et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Vår visjon er å drive en god og fremtidsrettet skole, med eleven i sentrum. Skolen har som mål å bli Norges beste skole for ”deg som vil litt mer.” For å klare dette trenger vi foresatte som er engasjerte og ønsker å bidra for at vi og barna deres skal lykkes. For å bli så flinke som mulig, setter lærerne stor pris på tilbakemeldinger om hva som fungerer, slik at vi kan bruke dette for å bli enda bedre. For å skape en veldig god skole er vi avhengige av at positivitet, velvilje og innsats gjennomsyrer lærere, elever og foresatte. Et godt samarbeid opprettholdes fortrinnsvis gjennom foreldremøter, utviklingssamtaler og Showbie, som er vår digitale læringsplattform. Gruppe 3 sender også ut jevnlige nyhetsbrev.

Vakttelefonen

I hver gruppe vil det være en mobiltelefon. Mobilnummeret brukes til å sende SMS for å gi beskjeder til kontaktlærere og faglærere. Det vil ikke være noen som til enhver tid kan besvare innkomne telefoner på dette telefonummeret, men lærere svarer jevnlig på SMS. Beskjed om sykdom, annet fravær, tidligere henting osv. ønsker vi at meldes på SMS til gruppetelefonen.

Gruppe 1 (1.-4. klasse): 922 88 611
Gruppe 2 (5.-7. klasse): 405 55 017
Gruppe 3 (8.-10. klasse): 922 99 611
Administrasjonen: 31 01 19 55

Skoleskyss

Rett til fri skoleskyss gjelder ved:

  • Mer enn 4 km skolevei
  • Mer enn 2 km skolevei for 1. klassingene

I tillegg kan elever med farlig skolevei søke om skoleskyss selv om avstanden er kortere enn kravene over. Ta kontakt med skolen dersom dere har behov for veiledning.