Du er her: Heltberg  /  Montessori

Montessori

Hva er Montessori?

Montessoripedagogikken eller Montessorimetoden, går ut på å stimulere barn og unges egen frivillige virksomhet, mens læreren holder seg i bakgrunnen. Montessoris tenkning har påvirket den elevsentrerte læreplanutviklingen i Norge. I dag anvendes montessoripedagogikken i en rekke barnehager og på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Et av målene for skoleledere, lærere og pedagoger som arbeider med montessoripedagogikk er at elevene skal "få hjelp å gjøre det selv" og "å lære å lære".

Montessoripedagogikken handler om Maria Montessoris grunntanke: Barnet skal tas på alvor og barnet skal være i sentrum. I Montessoripedagogikken er sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling like viktig. Målet er at alle barn og unge skal få en best mulig forståelse for hvordan verden fungerer og henger sammen.

Montessoripedagogikk på Heltberg

Heltberg sine videregående skoler på Bislett og Ullevaal i Oslo og i Drammen er inspirert av Montessori-pedagogikk. Heltberg Ungdomsskole på Ullevaal og Heltberg barne- og ungdomsskole i Drammen er også Montessoriskoler. Vi vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. Hos oss vil du oppleve en litt annerledes timeplan, vi legger opp til læring og mestring gjennom korte undervisningsøkter og fleksibel arbeidstid. Du arbeider fokusert på skolen i stedet for å få mye lekser. Metoden er selvregulert læring, med støtte og oppfølging fra mentor og faglærere.

Selv om vi gir den enkelte elev frihet og fleksibilitet i skolesituasjonen, følger vi de samme kompetansemålene og eksamenene som den offentlige skolen. Som elev hos oss har du derfor de samme rettighetene til stipend og lån, skoleskyss, rådgiving og helsetjenester.

Heltbergskolene vektlegger fordypning, tilrettelegging og elevenes mulighet til å styre sin egen skolehverdag. Timeplanen er utformet med få fag per dag, med fokus på mestring gjennom lengre økter og tverrfaglighet.

Skolehverdagen med montessoripedagogikk

Maria Montessori studerte barnas utviklingsfaser og identifiserte ulike trinn i hvert enkelt barns utvikling. Utviklingstrinnene er en del av Montessoris teori om en helhetlig utvikling av mennesket, med motorisk utvikling, kognitiv utvikling, sosial utvikling, språkutvikling og moralsk utvikling. Tempo og intensitet i utviklingen varierer fra individ til individ, men alle har perioder hvor de har en nærmest absorberende måte å lære på og hvor de er spesielt mottagelige for enkelte fag. Nettopp da skal innlæringen være tilgjengelig. Det betyr at undervisningen må være lagt opp individuelt og i stor grad være basert på den enkeltes eget initiativ. Som elev på Heltberg vil lærerne hjelpe deg med å sette dine mål og arbeide godt for å nå disse.

To elever som jobber på iPad i sofa. Foto.

Det forberedte miljø

Det forberedte miljø i Montessoripedagogikken handler om et miljø som er tilpasset elevenes behov og utviklingstrinn.

Det fysiske miljøet handler om hvordan klasserommet er tilrettelagt med for eksempel tilpassede møbler og tepper på gulvent.

Det som faktisk skjer i i miljøet er også en svært sentral del av det forberedte miljø; Det skal være et harmonisk og fredelig sted som støtter utvikling og læring, med konstruktive og positive aktiviteter.

Aldersblanding

Elevene ved en Montessoriskole arbeider i aldersblandede grupper. Maria Montessori mente at skolen i så stor grad som mulig burde gjenspeile den virkelige verden. I det virkelige samfunnet er mennesker i ulik alder sammen med hverandre. Denne naturlige aldersblandingen gjenspeiles i klasserommet. På denne måten tilrettelegges det for at elevene hjelper og lærer hverandre på en naturlig måte.

Et særtrekk ved en Montessoriskole eller barnehage er roen og harmonien som preger arbeidet.

Klasserommet

Et Montessoriklasserom er annerledes enn et vanlig klasserom. Det er ikke pulter i vanlig forstand og heller ikke nødvendigvis noe kateter eller tavle. Elevene arbeider i grupper eller enkeltvis, ved et bord eller på gulvet, avhengig av hva det materiellet de arbeider med krever.

Læreren har rollen som veileder og inspirator i et nøye strukturert og tilrettelagt klasserom.

Montessorimaterill. Regansrør med fargede kuler. Foto.

Montessorimateriell

Vi arbeider også aktivt med Montessorimateriell. Den grunnleggende tanken med læremidlene  er at de er tilpasset etter elevenes ulike interesser og modenhetsnivåer.

Sensoriske og konkrete hjelpemidler, som regel i rene naturmaterialer og med smakfull design.

Alle med mål om å skape lyst, lek og læring.

Elev som jobber med Mac, penn og papir. Foto.

Konsentrasjon og fordypning

Et viktig element i Montessoripedagogikken er det helhetlige synet på læringen. Læringen deles ikke opp i spesifikke timer der man arbeider med fag i 45 minutter av gangen. Eleven kan arbeide så lenge det ønsker med et område. Ved å ikke dele dagen i skoletimer gir vi elevene mulighet til å konsentrere og fordype seg.

For å skape den indre disiplin som preger elever på en Montessoriskole, ligger et helt bevisst oppbygget og nøye forberedt arbeide fra lærernes side.

Glad jente med rosa briller. Foto.

Selvtillit og selvfølelse

Barn og unge skal utvikle selvtillit og tro på seg selv. Det legges ikke opp til konkurranse eller måling mot andre. I stedet utvikles det en individuell plan i samarbeid mellom elev og mentor. Denne planen skal støtte elevens læring og mestring.

Det tilrettelegges slik at hver enkelt elev får den oppfølgningen den har behov for. I tillegg får elevene mulighet for å utvikle seg på flere felt.

Elevene skal ha mulighet til
• å utvikle kreativitet
• å velge det som engasjerer dem i omgivelsene
• å arbeide uavbrutt og så lenge de selv ønsker med en oppgave
• å komme frem til løsninger og ideer selv, og oppmuntres til selvstendighet
• å kommunisere og dele sine oppdagelser med andre

Lærerens oppgave er
• å undervise elevene
• å observere elevene i et fritt og åpent miljø
• å bygge opp omgivelsene gjennom tilrettelegging av materiell
• å tilrettelegge klassemiljøet
• å ta del i barnets liv og utvikling innen klassemiljøet
• å evaluere elevene i samtaler med de foresatte

Maria Montessori

Maria Montessori var en Italiensk lege og småbarnspedagog. Hun videreutviklet Fröbels tanker og har hatt stor innvirkning på utformingen av moderne barnehager og skoler verden over.

 

Sort hvitt bilde av Maria Montessori. Foto.