Du er her: Heltberg  /  Ordensreglement Heltberg barne- og ungdomsskole

Ordensreglement Heltberg barne- og ungdomsskole

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-9.

Reglementet er vedtatt av skolens styre 12.11.2019

 

Elevens rettigheter og plikter

  • 9 A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Derfor har skolen i samråd med elevrådet laget regler som skal sikre dette. Elevene gjøres fortløpende kjent med reglene. Skolen har de samme sanksjonsmulighetene for dette som ellers i det lokale ordensreglementet.

Eleven forplikter seg til å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser, herunder også dette reglement, som har til hensikt å sikre alle våre elever et trygt og godt læringsmiljø – fritt for krenkende adferd. Alle våre elever er forpliktet til å bidra slik at vi kan skape en skole som fremmer våre elevers helse, trivsel og læring.

Elever har rett og plikt til å møte på skolen, og delta i den planlagte undervisningen hver dag. Unntak fra dette er at det foreligger gyldig grunn til fravær, som for eksempel sykdom eller innvilget permisjon. Melding om sykdom skal varsles av en foresatt per SMS på skolens kontakttelefon, og det skal leveres skriftlig melding i tilhørende meldingsbok når eleven er tilbake på skolen.

Søknad om fri utover en dag, leveres skolen i eget brev/mail. Skolen kan ikke innvilge permisjon i mer enn 14 dager. Rektor fatter vedtak om permisjon. Elever som er fraværende sammenhengende mer enn 14 dager, må meldes ut av skolen og innmeldes når de returnerer. Foresatte har ansvar for opplæringen i fraværsperioden.

Elever plikter å møte presis til undervisningen.

Eleven plikter å delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget

Elever må vise respekt overfor medelever, lærere og øvrig ansatte og foresatte. Elever skal opptre hensynsfullt og hjelpsomt.

Elever skal bidra til å holde ro og orden på skolens område, og på vei til og fra skolen.

Elever skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventar, skolebygning og gjenstander på utearealet med varsomhet. Skadeverk og unødig forringelse er ikke tillatt.

Mobiltelefoner og annet privat elektronisk utstyr, skal være avslått og levert til lærer dersom annet ikke avtales med læreren.

Det er ikke tillatt å nyte tobakk, snus, el-sigarett, alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet i skoletiden, eller ved arrangementer som skolen står for. Bruk/besittelse av rusmidler er forbudt og straffbart.

Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen til skolens område.

Det er ikke tillatt å bruke skolens internett eller annen kommunikasjon til å laste ned eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende eller som er i strid med norsk lov.

Elever skal unngå farlig eller uhemmet voldsom lek. Skolens personale kan avbryte og forby lek de mener ikke samsvarer med skolens formål eller kan regnes som risikofylt.

 

Konsekvenser av brudd på ordensreglementet.

Brudd på dette reglementet vil resultere i relevante reaksjoner mot eleven. Om nødvendig iverksettes refsingstiltak. Virkemidlene skal stå i forhold til bruddets karakter for å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Eleven skal ha mulighet til å forklare seg.

Følgende virkemidler kan brukes:

Samtale med læreren med sikte på veiledning, eventuelt for å få klarhet i hva som har skjedd og hvorfor det skjedde.

Megling mellom ulike parter i en konflikt med sikte på fredelig konfliktløsning.

Rektor/lærer kan ta eleven(e) til side eller ut av gruppen for å drøfte situasjonen slik at det kan skapes felles forståelse for hvorfor situasjonen oppsto, hvordan den burde vært løst og hva vi kan gjøre for å unngå en tilsvarende situasjon igjen.

Foresatte kan innkalles til konferanse vedrørende elevens situasjon.

Farlige gjenstander og/eller rusmidler/tobakk samt el-sigarett beslaglegges og foresatte kontaktes.

Bruk/besittelse av narkotika er forbudt og straffes etter legemiddelloven § 24 med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder. Alle tilfeller politianmeldes (§31) og eleven bortvises fra skolen umiddelbart inntil 3 dager

Elever som roter til eller ødelegger noe, må rydde og vaske etter seg og/eller eventuelt reparerer ødelagte ting. I spesielle tilfeller, kan det reises erstatningskrav mot foresatte. For skader elever har utøvd på medelevers eiendeler, må foresatte kreve erstatning fra skadevolders foresatte.

Eleven på årstrinn 1-7 kan bortvises fra enkelttimer, eller for resten av dagen. På årstrinn 8-10 kan elever bortvises i inntil 3 dager. Rektor vedtar bortvisningen som enkeltvedtak etter å ha rådført seg med lærerne eller andre som kan være part i saken. Bortvisning skal så langt som mulig skje i samråd med foresatte. Foresatte skal varsles i rimelig tid før bortvisningen iverksettes.

 

Klagemuligheter
Enkeltvedtak om bortvisning fra skolen, kan påklages klagenemda for skolesaker i samsvar med Forvaltningslova § 2. Klagenemda for denne skolen er departementet ved Fylkesmannen.