Du er her: Heltberg  /  Realfagsskole  /  Oslo Realfagsskole Heltberg  /  Inntaksreglement Oslo Realfagsskole Heltberg

Inntaksreglement Oslo Realfagsskole Heltberg

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-1. Reglementet er godkjent av styret 28.11.2019

  • 1     Inntaksreglement

Inntak av elever til Heltberg Ungdomsskole Ullevaal skal skje i henhold til de enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

  • 2     Elevinntak

Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår, og på hvilke trinn, innenfor skolens godkjente elevplasser.

Heltberg ungdomsskole har hele landet som inntaksområde jfr. privatskoleloven § 3-1.

Ved oversøkning skal elevinntaket prioriteres etter følgende kriterier:

  1. Søkere som har søsken ved skolen.
  2. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer.
  3. Ved innsøkning til 9 /10 trinn vektlegges elevens karaktergjennomsnitt, adferd/orden og fravær.
  4. Søknadsdato
  5. Ved over 60% andel av det ene kjønn, kan skolen velge å prioritere det motsatte kjønn.

Melding om inntak til skolen skal sendes til hjemkommunen til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

  • 3     Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Søknadsfrist er 1. desember for kommende skoleår, med kunngjøring om inntak av elever innen 1. februar. Etter denne dato, praktiserer skolen løpende inntak. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. Inntaket stanses 30. september.

  • 4     Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. Eventuell videre klageprosess gjennomføres som omtalt i forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, med Fylkesmannen som endelig klageinstans.

En klage på vedtak om inntak kan imidlertid fremmes direkte til Fylkesmannen.

Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken.

  • 5     Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med vedtekter og skolens vedtekter.