Du er her: Heltberg  /  Heltberg Videregående Skole  /  Heltberg Private Gymnas Drammen  /  Ordensreglement Heltberg Private Gymnas Drammen

Ordensreglement Heltberg Private Gymnas Drammen

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-9. Reglementet er vedtatt av skolens styre den 20.2.2012

§ 1 Formål

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn i ved Heltberg Private Gymnas Drammen. Reglementet gjelder på skolens område, ved opptreden på skoleveien, i skolens nærområde i skoletiden, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi.

§ 3 Elevenes rettigheter

 1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning, jfr. privatskoleloven §§ 3-2, 3-4, 3-6 og 3-11.
 2. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere. Dette gjelder blant annet:

  • oppsett av læringsmål, periodeplaner og gjennomføring av disse

  • utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen

  • i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå de mål som er fastsatt for eleven/gruppen/klassen

3. Elevene har rett til å få fortløpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de målene den enkelte arbeider mot.

4. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, jfr. privatskoleloven §§ 3-4 og 3-6.

5. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.

6. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg, jfr. privatskoleloven § 3-11.

7. Elevene har rett til å benytte skolens avsatte utstyr og områder til de undervisningsformål som er fastsatt i skolens læreplaner.

8. Elevene har rett til å danne elevråd, jfr. privatskoleloven § 5-3. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.
§ 4 Elevenes plikter

 1. Elevene plikter å rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen, dens elever og medarbeidere.
 2. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar.
 3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere/gjøre avtalt arbeid til rett tid.
 4. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr.
 5. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves.
 6. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Tap, tyveri, hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter § 8 i dette reglementet, også medføre erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler.  Både eleven og/eller foresatte vil bli holdt erstatningsansvarlig for forhold nevnt i dette punkt.
 7. Plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer aksepteres ikke, og vil kunne medføre refsingstiltak, i ytterste konsekvens utvisning.
 8. Det er ikke tillatt å bruke tobakk på skolens område, med unntak av anvist plass.
 9. Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens områder er forbudt. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi. Skolen kan beslaglegge rusmidler. Bruk, besittelse eller oppbevaring av illegale rusmidler vil bli politianmeldt.
 10. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. Slike gjenstander kan beslaglegges av skolen, og overleveres politiet. Mindre farlige gjenstander kan leveres tilbake til eleven etter skoletid, eller til foresatte dersom eleven er umyndig.
 11. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner, nettverk eller annet utstyr til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Skolens IT-plattform skal kun brukes til skolerelatert aktivitet.
 12. Mobiltelefon og annet personlig elektronisk utstyr skal være avslått i opplæringstiden. Tilgang til sosiale nettsteder som MSN, Facebook og lignende vil kun være åpent i lunsjpausen. Faglærer kan tillate at elevene hører musikk fra høretelefoner i studietid når elevene arbeider individuelt. Ved overtredelse av disse bestemmelsene, kan skolen inndra slikt personlig utstyr som pc, mobiltelefon, iPOD/MP3 og lignende. Ved inndragning, kan eleven hente utstyret på kontoret etter skoletid.
 13. Elevene er selv ansvarlig for egne læremidler, klær, penger, pcer, musikkspillere og andre verdisaker, samt mobiltelefoner og alle andre saker de tar med seg til skolen. Dette gjelder selv om disse sakene er innelåst i et bokskap. Hvis slike ting blir borte på skolens område må eleven selv bære tapet ved dette. Slike verdisaker må ikke oppbevares på skolens område over natten.
 14. Ved mistanke om oppbevaring av tyverigods, rusmidler, våpen eller annet gods i bokskap på skolens område, har skolen rett til å åpne bokskapene uten elevens samtykke. Eleven skal være forespurt om å åpne før lås eventuelt klippes.

§ 5        Fusk eller forsøk på fusk

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er produkt av elevens egen arbeidsinnsats.

§ 6       Fravær

 1. Elevene har fremmøteplikt til undervisningen. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen, skal skolen ha beskjed snarest mulig. Dersom fraværet varer mer enn 3 - tre dager, skal skolen ha melding om dette.
 2. Kontaktlærer har ikke krav på begrunnelse for elevens fravær, men alt fravær skal registreres.
 3. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær. Inntil 15 minutter føres som forsentkomming.
 4. Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes halvårs- eller standpunktkarakter. Hvorvidt det foreligger vurderingsgrunnlag skal vurderes individuelt, med vekt på elevens deltakelse i opplæringen. Ved grensetilfeller skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne sette standpunktkarakter, skal elev/foresatte uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel. Slikt høyt fravær kan også få konsekvenser for elevenes forhold til Statens Lånekasse for Utdanning i de tilfeller lån og stipend er gitt eleven for vedkommendes utdanning.
 5. Alt fravær for elever føres på vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrifter. Fravær føres i dager og enkelttimer. For delkurselever føres fravær bare i timer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.  Organisert eller selvstendig studiearbeid herunder skoleadministrative gjøremål, etter skriftlig avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. For fravær inntil 10 dager per opplæringsår kan eleven i hht forskrift til privatskoleloven FOR-2006-07-14 nr 932, § 3-46, 5. ledd, pkt. a – f, ved dokumentasjon kreve at fravær ikke føres på kompetansebevis eller vitnemål.

 

§ 7       Permisjon
1. Ved planlagt og på forhånd kjent fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og leveres kontaktlærer i god tid. Alt fravær kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag eller redusert læringsutbytte i fag. Det er elevens ansvar å holde seg faglig oppdatert i samråd med faglærer.

2. Faglærer behandler permisjon for enkelttimer, kontaktlærer behandler 1 dags permisjon og rektor, i samråd med kontaktlærer og berørte faglærere, behandler permisjonssøknader utover 1 dag.

§ 8        Reaksjoner ved brudd på reglementet
 • muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen
 • bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse
 • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse

Brudd på skolereglementet kan medføre følgende reaksjoner, jfr. privatskoleloven § 3-9og 3-10:

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan særskilt tiltak iverksettes:

 • bortvisning av eleven fra én og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse
 • bortvisning for resten av skoleåret, jfr. privatskoleloven § 3-10 andre ledd, etter vedtak av fylkeskommunen. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven mister retten til videregående opplæring.
 • nedsatt halvårs- og/eller standpunktkarakter i orden og/eller atferd
 • istandsetting/rengjøring ved skade på eller tilgrising av skolens lokaler eller eiendeler
 • erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven og alminnelige erstatningsrettslige regler ved skade på eller tilgrising av skolens lokaler eller eiendeler
 • politianmeldelse
§ 9        Saksbehandling ved brudd på reglementet
Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. privatskoleloven § 3-9, andre ledd. Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før særskilt tiltak tas i bruk, skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen, skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage etter forvaltningsloven kap. VI, og om retten etter forvaltningsloven § 18, jfr. forvaltningsloven § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. forvaltningsloven § 42. Klageinstans ved vedtak om bortvisning og tap av retten til videregående opplæring er fylkesmannen i skolens vertsfylke.