Du er her: Heltberg  /  Heltberg Videregående Skole  /  Oslo  /  Heltberg Private Gymnas Ullevaal  /  Inntaksreglement Heltberg Private Gymnas Ullevaal

Inntaksreglement Heltberg Private Gymnas Ullevaal

 1. Fastsettelse av inntaksreglementet
  1. Inntaksreglementet ble vedtatt av skolens styre 17.09.2019.
  2. Reglementet har sitt rettslige grunnlag i friskolelovens § 3-1
  3. Skolens inntakskomité innstiller elever for inntak. Daglig leder/rektor er ansvarlig for inntaket. Rektor, rådgiver og kontormedarbeider sitter i inntakskomiteen. Inntakskomiteen kan treffe vedtak når to eller flere er samlet. Det skal føres protokoll fra inntaksmøter.
 2. Inntaksreglementets fellesdel – for alle skoletilbud på Heltberg Private Gymnas.
  1. Heltberg Private Gymnas har hele landet som inntaksområde.
  2. Skolen er åpen for alle søkere som oppfyller vilkårene for inntak i offentlige skoler jmf. Opplæringslova § 3-1.
  3. Inntaket er begrenset til søkere med lovfestet rett til opplæring etter opplæringsloven. Søkere som ikke har ungdomsrett får avslag på sin søknad.
  4. Voksne med rett til opplæring skal prioriteres etter ungdom med rett til opplæring.
  5. Søknadsfrist for neste skoleår Vg2 og Vg3 er 1. mars for eksterne søkere og 1. februar for interne søkere. Elever som søker opptak etter dette tidspunktet skal også tas inn dersom det er ledige plasser.
  6. Søknader for inneværende skoleår som mottas etter 30. september vil bli behandlet som søknad til andre termin som starter 15. januar. Søknader for inneværende skoleår som mottas etter 31. mars vil bli avslått pga inntaksstopp selv om skolens kapasitet ikke er fylt.
  7. Søknad fylles ut på skolens hjemmeside. Søknaden regnes ikke som fullstendig før all dokumentasjon er inne. For første inntaksrunde eller rullerende opptak før avsluttet inneværende skoleår kreves det 1. terminkarakterer. For andre inntaksrunde eller rullerende opptak etter avsluttet inneværende skoleår kreves det vitnemål fra grunnskolen. Dersom en søker ettersender vitnemål etter å ha søkt med 1. terminkarakterer vil søknaden bli behandlet på nytt om søkere ikke allerede har fått plass.
  8. Skolenes kapasitet er vurdert til 240 elever totalt. Fordeling på trinn og fag vurderes etter fysisk kapasitet og skolens pedagogiske personal. Ved oversøkning på fag prioriteres egne elever først, etter karaktersnitt, deretter eksterne elever etter karakter. Søkere med G i orden og adferd prioriteres før søkere med nedsatt karakter.
 1. Opptak til Vg1

Prioriteringskriterier ved oversøkning:

Første inntaksrunde
  1. Søknadsfrist 1. mars, 80 prosent av plassene tildeles.
  2. Heltidselever prioriteres over elever som søker om deltidsstatus.
  3. Søkere fra Heltberg ungdomsskoler og fra montessoriungdomsskoler får 0,25 ekstra poeng.
  4. Søkere med G i orden og atferd blir prioritert før søkere med nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
  5. De resterende søkerne blir rangert etter karaktersnitt og de med høyest snitt blir prioritert først.
  6. Søkere som ikke får plass ved første inntak blir plassert på venteliste rangert etter karaktersnitt.
  7. Søkere som kommer etter fristen blir plassert på den samme ventelisten som under punkt 3.6 rangert etter karaktersnitt.
  8. Søkere kan søke med karakterer fra 1. termin.
  9. Søkere blir rangert på nytt i ventelisten dersom de leverer endelige karakterer fra 10 .trinn.
  10. Etter 1. mars praktiserer skolen løpende inntak for å fylle 80 prosent av skoleplassene.

Andre inntaksrunde

  1. De resterende 20 prosent av plassene fristilles i løpet av våren, datoen fastsettes av skolens administrasjon og det tas hensyn til når elever kan få tak i sine avsluttende karakter fra ungdomsskolen og få informasjon om Osloskolens inntak. Disse gis kun til søkere som har levert endelig vitnemål fra grunnskolen. Det benyttes samme prioriteringskriterier som i første inntaksrunde.
 1. Opptak til Vg2
  1. Inntak til Vg2 forutsetter at eleven og skolen har en fagkombinasjon som kan føre til at eleven får vitnemål.

Første inntaksrunde

  1. Først tilbys plasser til egne elever som har fullført og bestått 1. termin av Vg1, søker heltidsplass og ikke har udokumentert fravær som kan føre til bortfall av statstilskudd. Det skal holdes av plasser til egne elever som ikke har fullført og bestått 1. termin av Vg1.
  2. Deretter tilbys plasser til eksterne søkere som søker heltidsplass og har fullført og bestått 1. termin av Vg1, rangert etter karaktersnitt. Skolen praktiserer løpende inntak til Vg2, der det er den søkeren med høyest karaktersnitt som får tilbud om skoleplass, uavhengig av tidspunkt for søknaden.
  3. Søkere med G i orden og atferd blir prioritert før søkere med nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
  4. Egne elever som ikke har betalt skolepenger for foregående skoleår vil ikke bli tatt inn.

Andre inntaksrunde

  1. Plasser som er holdt av til egne elever fristilles 1. juli.
  2. Først tas inn egne elever som har fullført og bestått Vg1, søker heltidsplass og ikke har udokumentert fravær som medførte til bortfall av statstilskudd.
  3. Deretter tilbys plasser til eksterne søkere som søker heltidsplass og har fullført og bestått Vg1, rangert etter karaktersnitt.
  4. Søkere med G i orden og atferd blir prioritert før søkere med nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
  5. Skolen praktiserer deretter løpende inntak til Vg2, der det er den søkeren med høyest karaktersnitt som får tilbud om skoleplass, uavhengig av tidspunkt for søknaden. Elever som ikke har bestått ett eller flere fag fra Vg1, kan likevel bli tatt opp som elev etter at det er foretatt en grundig intern vurdering som tilsier at søkere har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å følge undervisningen.
 1. Opptak til Vg3
  1. Inntak til Vg3 forutsetter at eleven og skolen har en fagkombinasjon som kan føre til at eleven får vitnemål.

Første inntaksrunde

  1. Først tilbys plasser til egne elever som har fullført og bestått Vg1 og 1. termin av Vg2, søker heltidsplass og ikke har udokumentert fravær som har ført til bortfall av statstilskudd. Det skal holdes av plasser til egne elever som ikke har fullført og bestått Vg1 og 1. termin av Vg2.
  2. Deretter tilbys egne elever som har vært på utveksling, uavhengig av organisasjon, som har fullført og bestått Vg1 og 1. termin av Vg2, og som søker heltidsplass og ikke har udokumentert fravær som har ført til bortfall av statstilskudd.
  3. Deretter tilbys plasser til eksterne søkere som søker heltidsplass og har fullført og bestått vg1 og 1. termin av Vg2, rangert etter karaktersnitt.
  4. Søkere med G i orden og atferd blir prioritert før søkere med nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
  5. Skolen praktiserer løpende inntak til Vg3, der det er den søkeren med høyest karaktersnitt som får tilbud om skoleplass, uavhengig av tidspunkt for søknaden.
  6. Egne elever som ikke har betalt skolepenger for foregående skoleår vil ikke bli tatt inn.

Andre inntaksrunde

  1. Plasser som er holdt av til egne elever fristilles 1. juli.
  2. Først tas inn egne elever som har fullført og bestått Vg1 og Vg2, søker heltidsplass og ikke har udokumentert fravær som medførte bortfall av statstilskudd.
  3. Deretter tilbys plasser til eksterne søkere som søker heltidsplass og har fullført og bestått Vg1 og Vg2, rangert etter karaktersnitt.
  4. Søkere med G i orden og atferd blir prioritert før søkere med nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
  5. Skolen praktiserer deretter løpende inntak til Vg3, der det er den søkeren med høyest karaktersnitt som får tilbud om skoleplass, uavhengig av tidspunkt for søknaden. Elever som ikke har bestått ett eller flere fag fra Vg1 eller Vg2, kan likevel bli tatt opp som elev etter at det er foretatt en grundig intern vurdering som tilsier at søkere har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å følge undervisningen.
 1. Klageadgang

Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til Fylkesmannen), jfr. forvaltningsloven. Klage sendes Fylkesmannen via skolen innen 3 uker etter at svarbrevet er mottatt.