Du er her: Heltberg  /  Heltberg Videregående Skole  /  Oslo  /  Heltberg Private Gymnas Ullevaal  /  Ordensreglement for Heltberg Private Gymnas Ullevaal

Ordensreglement for Heltberg Private Gymnas Ullevaal

Reglementet gjelder fra og med 01.01.2019

Reglementet er gitt med hjemmel i friskoleloven § 3-9, og er vedtatt av styret 12.12.2017.

§ 1 Formål

Ordensreglementet skal sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. Skolen skal være et trygt sted der elevene møter en hverdag som er fri for rus, mobbing, vold og annen krenkende atferd. Forholdene skal være lagt til rette for læring og trivsel.

Reglementet skal sikre et godt samarbeid mellom elever, lærere og hjemmet, samt sikre at elevene har medbestemmelse i egen hverdag.

Ordensreglementet skal opplyse elevene om hva som forventes av orden og atferd.

Reglementet er grunnlag for vurdering i orden og oppførsel, jfr. forskrift til friskoleloven § 3-5 første ledd.

Reglementet skal også opplyse om hvilke sanksjoner som kan iverksettes ved brudd på reglementet, samt saksgangen og klageadgangen når det tas avgjørelser om tiltak, jfr. friskoleloven § 3-9.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever ved Heltberg Private Gymnas Ullevaal. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden og ved aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område.

§ 4 Orden- og atferdsregler

4-1 Elevene skal medvirke til et godt psykososialt og lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Elevene skal opptre hensynsfullt og høflig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte.

4-2 Regler om orden

 1. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen.
 2. Eleven skal ha med nødvendig materiell og utstyr til undervisningen.
 3. Eleven skal holde seg oppdatert med informasjon som legges ut på læringsplattformen, nettsiden og timeplanen, selv når eleven har vært fraværende fra undervisning.
 4. Elevene skal levere/gjøre arbeidet til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig melde fra dersom dette ikke kan overholdes.
 5. Fusk og plagiat, eller forsøk på fusk eller plagiat er ikke tillatt. Elevene skal oppgi korrekte kildehenvisninger på alt arbeid.
 6. Elevene skal bidra til å holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig i fellesarealer, klasserom, på uteområder, i nærområdet og på andre steder der opplæring foregår.
 7. Spising og drikking i timen skal ikke forekomme uten avtale med faglærer.
 8. Elevene skal forlate rommene i ryddet stand ved dagens slutt. Vinduene lukkes og stolene settes opp på pultene.
 9. Elever skal melde fra til skolen snarest mulig dersom de forlater opplæringen, eller er forhindret i å møte til opplæringen.
 10. Elever skal levere dokumentasjon på alt fravær så fort som mulig og senest innen 2 uker. Fravær uten dokumentasjon regnes som ugyldig.
 11. Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon i forkant av fraværet.

4-3 Regler om atferd

 1. Eleven skal ikke forstyrre andres arbeidsro.
 2. Eleven skal ikke opptre på en måte som kan forstyrre undervisningen.
 3. Elektronisk utstyr (mobiltelefon, PC, nettbrett, musikkspillere osv.) skal være avslått og ligge ute av syne under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren.
 4. Mobilhotell skal brukes i timen etter lærerens instruks.
 5. Det er forbudt å bruke rulleskøyter, rullebrett eller liknende innendørs.
 6. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig.
 7. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk.
 8. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi.
 9. Naskeri eller hærverk ved butikker i skolens nærområde i skoletiden er ikke tillatt.
 10. Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen.
 11. Grov språkbruk, vold, mobbing, ekskluderende, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å forhindre slik atferd.
 12. Det er ikke tillatt med reklame som skaper kommersielt press eller i stor grad påvirker holdninger, atferd og verdier, jfr. friskolelovens § 7-1a.
 13. Tobakk skal ikke brukes.
 14. Elever skal til enhver tid respektere ansatte og kunder ved Ullevaal Stadions bedrifter og butikker. Elever skal følge anvisninger gitt av utleiers ledelse eller dens representanter.
 15. Elever skal ikke være fraværende fra undervisningen uten gyldig grunn.
 16. Fusk og plagiat, eller forsøk på fusk eller plagiat er ikke tillatt.
  1. Eleven skal ikke utgi andres arbeid for å være sitt eget.
  2. Eleven skal ikke bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.

§ 5 Sanksjoner

5-1 Dersom en elev bryter bestemmelsene i ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år.

5-2 Følgende tiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet uten at det fattes enkeltvedtak:

 1. Nedsatt karakter i orden eller oppførsel i forbindelse med halvårsvurderinger.
 2. Muntlig eller skriftlig melding til foreldre/foresatte til elever under 18 år.
 3. Muntlig eller skriftlig påtale fra en av de ansatte ved skolen.
 4. Merknader, i form av anmerkninger eller notater i elevens mappe.
 5. Begrensning av tilgang til skolens IT systemer.
 6. Begrenset adgang til spesielle aktiviteter og områder.
 7. Beslaglegning av gjenstander som blir brukt til å forstyrre undervisningen. Beslaglagte gjenstander skal leveres tilbake til eleven etter endt skoletid.
 8. Beslaglegning av ulovlige og/eller farlige gjenstander. Slike gjenstander kan overleveres til politiet.
 9. Beslaglegning av ulovlige rusmiddel. Disse kan bli overlevert til politiet.
 10. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 11. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
 12. Elev og/eller foreldre kan bli pålagt å betale erstatning etter erstatningsrettens regler, jfr skadeerstatningsloven §1-1 og 1-2
 13. Utelukking fra en undervisningsøkt på maks to klokketimer etter vedtak fattet av faglærer.
 14. Midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter vedtak fattet av rektor.
 15. Midlertidig skjermet undervisning.

5-3 Følgende tiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet ved at det fattes enkeltvedtak:

 1. Nedsatt standpunktkarakter i orden eller oppførsel.
 2. Brudd på ordensreglementet ved ekskursjoner kan føre til hjemsending resten av dagen.
 3. Utelukking fra skolen resten av dagen etter vedtak fattet av rektor.
 4. Utelukking fra skolen inntil 5 dager etter vedtak fattet av rektor og etter forutgående drøfting med lærerne på skolen.
 5. Dersom eleven har en adferd som i alvorlig grad går ut over psykososialt miljø, orden og arbeidsro på skolen, eller når eleven alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven etter vedtak av fylkeskommunen vises bort fra resten av det kurset eleven er tatt inn på. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av kurset kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til videregående opplæring, jfr privatskoleloven § 3-10 andre ledd.
 6. Bortvisning fra eksamen - etter vedtak fattet av rektor.
 7. Annullering av eksamen - etter vedtak fattet av rektor.

Skolen v/rektor kan anmelde straffbare forhold til politiet.

Tiltak skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet.

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke benyttes, jfr privatskoleloven § 3-9 andre ledd.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes.

Elevene plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak.

§ 6 Saksbehandling

6-1 Før det treffes avgjørelse om tiltak mot elever som bryter ordensreglementet skal eleven få mulighet til å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr privatskoleloven § 3-9 andre ledd.

6-2 Ved tiltak som ikke krever enkeltvedtak skal eleven varsles. Avgjørelsen skal begrunnes. Varselet kan normalt gis muntlig, men dersom avgjørelsen er av særlig betydning skal varselet gis skriftlig. Foreldre til umyndige elever skal varsles. Dersom overtredelsen er av alvorlig karakter skal elev og foresatte til umyndige elever varsles skriftlig.

6-3 Ved tiltak som krever at det fattes enkeltvedtak skal forvaltningslovens regler følges. Vedtaket skal begrunnes i et eget brev til eleven og foreldre/foresatte til umyndige elever. Brevet skal også opplyse om klagerett, klagefrist og rett til uttalelse og dokumentinnsyn, jfr forvaltningsloven § 2 og kap. VI.