Ordensreglement for Heltberg Gymnas

Reglementet gjelder fra og med 01.11.2014

Reglementet er gitt med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 84 (privatskoleloven) § 3-9, og er vedtatt av styret 27.10.2014. 

§1 Formål

Ordensreglementet skal sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen.  Skolen skal være et trygt sted der elevene møter en hverdag som er fri for rus, mobbing, vold og annen krenkende atferd.  Forholdene skal være lagt til rette for læring og trivsel. 

Reglementet skal sikre et godt samarbeid mellom elever, lærere og hjemmet, samt sikre at elevene har medbestemmelse i egen hverdag.

Ordensreglementet skal opplyse elevene om hva som forventes av orden og atferd. 

Reglementet er grunnlag for vurdering i orden og oppførsel, jfr. forskrift til privatskoleloven § 3-5 første ledd. 

Reglementet skal også opplyse om hvilke sanksjoner som kan iverksettes ved brudd på reglementet, samt saksgangen og klageadgangen når det tas avgjørelser om tiltak, jfr. privatskoleloven § 3-9.

§2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever ved Heltberg Private Gymnas.  Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden og ved aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område.

§3 Orden- og atferdsregler

3-1      Elevene skal medvirke til et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet.  Elevene skal opptre hensynsfullt og høflig.  Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. 

3-2 Regler om orden

1)    Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. 

2)    Eleven skal ha med nødvendig materiell og utstyr til undervisningen.

3)    Eleven skal holde seg oppdatert med informasjon som legges ut på læringsplattformen, nettsiden og timeplanen, selv når eleven har vært fraværende fra undervisning. 

4)    Elevene skal levere/gjøre arbeidet til fastsatt tid.  Eleven skal snarest mulig melde fra dersom dette ikke kan overholdes. 

5)    Fusk og plagiat, eller forsøk på fusk eller plagiat er ikke tillatt. Elevene skal oppgi korrekte kildehenvisninger på alt arbeid.

6)    Elevene skal bidra til å holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig i fellesarealer, klasserom, på uteområder, i nærområdet og på andre steder der opplæring foregår.

7)    Spising og drikking i timen skal ikke forekomme uten avtale med faglære          

8)    Elevene skal forlate rommene i ryddet stand ved dagens slutt. Vinduene lukkes og stolene settes opp på pultene.

9)    Elever skal melde fra til skolen snarest mulig dersom de forlater opplæringen, eller er forhindret i å møte til opplæringen.

10) Elever skal levere dokumentasjon på alt fravær. Fravær uten dokumentasjon regnes som ugyldig.

11) Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon i forkant av fraværet.

 

3-3 Regler om atferd

1)    Eleven skal ikke forstyrre andres arbeidsro.

2)    Eleven skal ikke opptre på en måte som kan forstyrre undervisningen.

3)    Elektronisk utstyr (mobiltelefon, PC, nettbrett, musikkspillere osv.) skal være avslått og ligge ute av syne under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. 

4)    Mobilhotell skal brukes i timen etter lærerens instruks.

5)    Det er forbudt å bruke rulleskøyter, rullebrett eller liknende innendørs.

6)    Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig.

7)    Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. 

8)    Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt.  Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi.

9)    Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen. 

10) Grov språkbruk, vold, mobbing, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferds normer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte.  Alle har et ansvar for å forhindre slik atferd.

11) Det er ikke tillatt med reklame som skaper kommersielt press eller i stor grad påvirker holdninger, atferd og verdier, jfr. privatskolelovens § 7-1a.

12) Tobakk skal ikke brukes, inkludert tobakksfri snus.

13) Elever skal kun bruke elevinngang på baksiden av bygget eller hovedinngangen i 2. etasje 

14) Elever skal ikke være fraværende fra undervisningen uten gyldig grunn.

15) Fusk og plagiat, eller forsøk på fusk eller plagiat er ikke tillatt. 

  1. Eleven skal ikke utgi andres arbeid for å være sitt eget.
  2. Eleven skal ikke bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.

 

§4 Sanksjoner

4-1      Dersom en elev bryter bestemmelsene i ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år. 

4-2  Følgende tiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet uten at det fattes enkeltvedtak:

1)    Nedsatt karakter i orden eller oppførsel i forbindelse med halvårsvurderinger.

2)    Muntlig eller skriftlig melding til foreldre/foresatte til elever under 18 år.

3)    Muntlig eller skriftlig påtale fra en av de ansatte ved skolen.

4)    Merknader, i form av anmerkninger eller notater i elevens mappe.

5)    Begrensning av tilgang til skolens IT systemer. 

6)    Begrenset adgang til spesielle aktiviteter og områder. 

7)    Beslaglegning av gjenstander som blir brukt til å forstyrre undervisningen.  Beslaglagte gjenstander skal leveres tilbake til eleven etter endt skoletid.

8)    Beslaglegning av ulovlige og/eller farlige gjenstander.  Slike gjenstander kan overleveres til politiet.

9)    Beslaglegning av ulovlige rusmiddel.  Disse kan bli overlevert til politiet.

10) Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)

11) Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.