Chat with us, powered by LiveChat

Informasjon om fraværsregler for elever og foresatte

All informasjon som gjelder sykdom/fravær sendes på til fravaer@heltberg.oslo.no med kopi til kontaktlærer og faglærer.
Foresatte for elever under 18 år eller elever over 18 år skal alltid sende mail til fravaer@heltberg.oslo.no med kopi til kontaktlærer og faglærer om at ungdommen ikke kommer på skolen. Dette skal helst gjøres dagen før og senest innen kl. 24.00 dagen man er borte.
En mail om fravær skal innehold følgende minimumsinformasjon:
  • Elevens fulle navn og klasse 
  • Dato(er) og tidspunkt som fraværet gjelder 
  • Fraværsårsak

Ved prøver og presentasjoner gis det kun tilrettelegging dersom fraværet er meldt i forkant (altså så raskt man vet at man ikke kommer) og at man kan dokumentere sykdom eller annet behov. Lærere har ulike metoder for å sikre at elevene får mulighet til å vise sin kompetanse. Tilretteleggingen avtales med faglærer.

Elever som har kronisk legemelding må i tillegg levere egenmelding til fravær i forkant av hvert fravær for å unngå ordensanmerkning og for å få tilrettelegging.

For at fravær skal unntas 10% regelen må det dokumenteres av sakkyndig ( feks lege, tannlege etc) innen 14 dager.

10% regelen innebærer at elever som har mer enn 10% fravær i fag ikke kan få karakter i faget. Dersom eleven får IV kan eleven heller ikke få eksamenskarakter i faget.

Søknad om fri (permisjon) skal skje skriftlig via mail til cecilie.caspersen@heltberg.oslo.no. Det må sendes i god tid slik at man har mulighet til å vurdere søknaden.