Chat with us, powered by LiveChat

Regelverk for permisjoner

 

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Heltberg bruker Oslostandard for behandling av søknader hvor formålet er å redusere omfanget av fravær.

Reglene er hjemlet i forskrift til Opplæringslova
§ 3-47. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring
Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.
Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på
kompetansebeviset. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande
fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:
a) helse- og velferdsgrunnar
b) arbeid som tillitsvald
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær.
Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.

Elever som vil be om fri fra skolen, må søke om dette i god tid da det har noe behandlingstid. Søknader sendes direkte til rådgiver Cecilie cecilie.caspersen@heltberg.oslo.no

Alt fravær, uansett årsak, vil i tillegg til tapt opplæring, kunne innebære at grunnlaget for karaktervurdering svekkes og i verste fall mangle helt (forskrift til privatskoleloven § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag). Det er derfor i elevens interesse å redusere fravær mest mulig og å vurdere eventuelle permisjonssøknader i sammenheng med øvrig fraværsmønster.

Elever/foresatte må selv ta ansvar for å vurdere konsekvenser av alt fravær, uansett årsak. Skolen ved kontaktlærer skal varsles på forhånd om planlagt fravær.