Regelverk for permisjoner

Fraværsreglen på 10% gjelder fra august 2016. Les mer om den her

Skolen mottar fra tid til annen søknader fra elever om permisjoner fra undervisningen. Heltberg Private Gymnas ønsker med dette å redegjøre for regelverket vi er forpliktet til å behandle slike søknader i henhold til. Reglene er hjemlet i forskrift til privatskolelova § 3-46. 

I følge forskriften skal alt fravær for hvert årstrinn føres på vitnemålet. Eleven kan imidlertid kreve at årsaken til fraværet blir ført i vedlegg til vitnemålet på grunnlag av framlagt dokumentasjon. I tillegg kan eleven kreve at inntil 10 fraværsdager per opplæringsår ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

  1. helse- og velferdsgrunner
  2. arbeid som tillitsvalgt
  3. politisk arbeid
  4. hjelpearbeid
  5. lovpålagt oppmøte
  6. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglæreren eller daglig leder, skal ikke regnes som fravær. Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke kan innen for rammen av 10 fraværsdager kreve at inntil to dager fravær som er knyttet til religiøs høgtid, ikke blir ført på vitnemålet.

Alt fravær, uansett årsak, vil i tillegg til tapt opplæring, kunne innebære at grunnlaget for karaktervurdering svekkes og i verste fall mangle helt (forskrift til privatskoleloven § 3-3). Det er derfor i elevens interesse å redusere fravær mest mulig og å vurdere eventuelle permisjonssøknader i sammenheng med øvrig fraværsmønster.

Elever/foresatte må selv ta ansvar for å vurdere konsekvenser av alt fravær, uansett årsak. Skolen ved kontaktlærer skal varsles på forhånd om planlagt fravær.

Oslo, 19.06.2016

Med vennlig hilsen
Heltberg Private Gymnas Oslo
Grethe Marie Nysveen, rektor

Informasjon til elever og foresatte angående søknad om permisjon

Søknad om permisjon skal skje skriftlig via e-post til post@heltberg.oslo.no

Det må sendes i god tid slik at skolen har mulighet til å vurdere søknaden.